Konferans Episkopal Ayiti di li sipòte inisyativ dyalòg nan tout nivo pou jwenn yon solisyon satisfezan nan kriz miltidimansyonèl la. Li lanse apèl bay popilasyon ayisyen an, elit ak aktè politik yo, ki fè fas ak sitiyasyon grav sa a, li mande yo pou yo rete ouvè pou koute e pou yo fè sakrifis pou byen peyi nou an.

Tèks original fransè: Ekri pa: Vladimir Predvil
Tradiksyon kreyol: Ernso DESRAVINES
Le 2 desanm 2023

“Kòm Evèk Katolik Ayiti te rasanble nan yon asanble òdinè nan Laborde, nan dyosèz Okay la, nou voye bonjou fratènèl nou epi eksprime pwoksimite pastoral nou. Nan sezon Lavan sa a, ki mennen ale nan selebrasyon Nwèl la, nou pataje yon mo espwa ki baze sou Nativite Pitit Bondye a, sous limyè ak delivrans. Malgre defi aktyèl yo, nou envite w kontanple evènman sa a ki eklere lavi nou epi ki mande pou nou pran an chaj desten nou kòm nasyon,” nou li nan nòt laprès CEH siyen an.

An menm tan, Konferans Episkopal Ayiti a plede pou ankouraje yon konvèsyon pwofon sou baz pèsonèl ak kolektif, nan batay kont fatalism ak fòs malveyan ki enfliyanse tout aspè nan sosyete nou an, politik, ekonomik ak kiltirèl, dapre li. , sa mande yon reveye ki enplike patriyotis tout moun pou revitalizasyon Ayiti.

An favè fratènite sa a, nou defann kilti dyalòg, kolaborasyon komen ak konesans mityèl (Pap Franswa, Dokiman sou Fratènite Imèn, 4 fevriye 2019). », li te ajoute.

An fas ak eprèv istwa nou an, nou refize dezespwa epi eksprime solidarite nou ak moun ki te afekte nan vyolans ak ensekirite nan ane 2023. Nan preparasyon pou Nwèl la, nou rekonèt kontèks difisil peyi a, ki make pa gwoup ame, gwo pri lavi a , dekourasyon jèn yo, endiferans otorite yo ak entransijans politik yo, kontinye nòt pou laprès.

Sinod Legliz la ankouraje nou aji yon lòt jan nan koute, pale, mache ak viv ansanm pou bati nasyon nou an. Menm jan ak gadò mouton Betleyèm yo, nou ankouraje pèp Ayiti a yon reveye espirityèl ak sivik pou fè fas ak defi sa yo, konkli CEH a.

Radio Liongate

By Liongate Radio-TV

Qui sommes nous Liongate Studio se yon Studio de Prodiksyon entènasyonal ki gen anndan li yon media ( Radio-TV Liongate) ki la pou desèvi tout mond lan pli presizeman Kominote Ayisyen an ki nan Dyapora a ak sila ki Ayiti yo. Media sa a la pou pataje enfòmasyon ak jistis, enpasyalite epi objektivite. Nan yon bò nou gen pou misyon fè promosyon pou kilti ak mizik Ayisyen an. Nan yon lòt bò Studio sa la pou fè promosyon pou tout kalte biznis, Atis, ak moun ki gen konpetans nan yon domèn ke l konnen byen. Pandan n ap enfòme, n ap divèti epi òganize aktivite dòd sosyal ak kiltirel nan tout rakwen mond lan. Pou promosyon ak enfòmasyon kontakte nou nan nimewo sa yo: USA: +1 (813) 504-9074 +1 (813) 947-0589 +1 (813) 481-3209 Haīti: +509 3759-0599 +509 4053-8222 +509 37 38 6742

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *